Moltec, Mold Technology mold technology

Politika integrovaného systému managementu  společnosti MOLTEC s.r.o.

MOTTO:

Dosažení a udržení systému jakosti, enviromentálních zásad a principů systému BOZP produktů a poskytovaných služeb na úrovni žádané zákazníkem, je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti

Společnost klade velký význam na udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému managementu pro zabezpečení trvalých podmínek při dosahování vysoké jakosti dodávaných produktů a služeb. Společnost se zavazuje k plnění legislativních požadavků a k vyhodnocování souladu s právními požadavky.
Zavedeným integrovaným systémem managementu chceme dosáhnout důvěry našich stávajících i potencionálních zákazníků v naše postupy používané při realizaci zakázek, a tím dosahovat vysoký kvalitativní standard všech dodávek.

Integrovaný systém managementu představuje ve společnosti symbol serióznosti a stability vůči zákazníkovi a našim zaměstnancům. Zajišťuje systémový přístup ke všem zainteresovaným subjektům a spolupracujícím osobám při realizaci zakázek a zamezuje výskyt náhodných neshod. Záměrem společnosti je vytvoření vysoce motivačního prostředí.
Svojí činností zajišťuje společnost MOLTEC s.r.o čistotu životního prostředí, proto staví kvalitu svého mezi svoje priority. Zároveň si je vědoma, že stanovených cílů je schopna dosáhnout pouze prostřednictvím svých zaměstnanců, kterým je třeba zajistit podmínky pro bezpečné vykonávání jejich práce a odborný růst.

Společnost se zavazuje:

V oblasti ochrany půdy, vody a ovzduší:

V oblasti prevence a řešení havarijních situací a bezpečnostních opatření:

Ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti

MOLTEC s.r.o se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat požadavky zákazníka, pracovní rizika a jejich dopady na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na životní prostředí.

Uherský Brod 01.04.2009

Ing. Ondřej Mikula
Ředitel společnosti